Rühmade õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted ja korraldus

Õppe- ja kasvatuskorralduse põhimõtted tulenevad õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest arvestades laste individuaalseid, vanuselisi, soolisi ja rahvuslikke iseärasusi. Kasvatamine ja arendamine toetub lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu, lähtub konkreetsest, lapsele ajas ja ruumis tuttavast. 
Töö toimub rühmapäevakava alusel, mis määrab laste eale vastava päevarütmi sisaldades vahelduvalt laste vabategevusi, igapäevatoiminguid ja õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevusi. Töö laste kasvatamiseks ja arendamiseks toimub aastaringselt. Süvendatud õppetöö toimub 1.oktoobrist 15.maini, kusjuures september on planeeritud lastele kollektiivis kohanemiseks ja õpitu kordamiseks. 15.maist 31.augustini toimub aasta jooksul õpitu kinnistamine


Lasteaias on avatud kõneravitasandusrühm laste jaoks, kes vajavad süvendatud logopeedilist abi. Lasteaias töötavad üldlogopeed ja eripedagoog-psühholoog.

Alates kolmandast eluaastast toimub eesti keele õpe kõikides rühmades.  Kooliks ettevalmistusrühmades ja vanemas rühmas töötavad lisaks põhiõpetajatele  eesti emakeelega õpetajad. Igapäevane õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti ja vene keeles.